Teamriders
Novela zákona o DPH č. 268/2015
V súvislosti s prijatou novelou zákona o PDH č. 268/2015 sa dopĺňa príloha 7 o vybrané potraviny, na ktoré je možné uplatniť zníženú sadzbu DPH:
Zoznam potravín

Zákon 268/2015
Potraviny znížená sadzba DPH - kritériá
O Z N Á M E N I E
stránkových hodín na PCÚ Bratislava Prístav
Horárska 12, Bratislava
v dňoch od 24. 12. 2015 do 6. 1. 2016

24. 12. 2015 (štvrtok)
od 7.00 h – do 19.00 h
25. 12. 2015 (piatok)
voľno
26. 12. 2015 (sobota)
od 7.00 h – do 19.00 h
27. 12. 2015 (nedeľa)
voľno


28. 12. 2015 (pondelok) od 7.00 h – do 19.00 h
29. 12. 2015 (utorok)
od 7.00 h – do 19.00 h
30. 12. 2015 (streda)
od 7.00 h – do 19.00 h
31. 12. 2015 (štvrtok)
od 7.00 h – do 19.00 h
1. 1. 2016 (piatok)
voľno
2. 1. 2016 (sobota)
od 7.00 h – do 19.00 h
3. 1. 2016 (nedeľa)
voľno


4. 1. 2016 (pondelok)
od 7.00 h – do 19.00 h
5. 1. 2015 (utorok)
od 7.00 h – do 19.00 h
6. 1. 2015 (streda)
od 7.00 h – do 19.00 h
Zoznam platných rozhodnutí o certifikácii pre elektronické registračné pokladnice k 11.12.2015.


Žiadosť o certifikáciu elektronickej registračnej pokladnic platná od 1.7.2015 - formulár


POZOR! povinnosť k 30.6.2015
Povinnosť inventarizácie zásob pre držiteľov povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu - podrobne: tlačová správa.


POZOR! Zmena úradných hodín: 
 
PCÚ Bratislava Miletičova  Nové úradné hodiny: Po-Pi 7:30 – 15:30 hod


Informácia pre výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc k podávaniu žiadostí o certifikáciu elektronických registračných pokladníc na Colnom úrade Bratislava.


Upozornenie:
Od 1.2.2015 zmena § 25b zákona č. 98/2004 Z.z.  – spotrebiteľ pohonných látok.
*Informácie, tlačivá a žiadosti na stiahnutie.UPOZORNENIE

Novelizované ustanovenie § 44o ods.13 zákona č.106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov  ( zákon č. 218/2014 Z .z. a zákon č. 323/2014 Z. z.)

§ 44o odsek 13 znie:
Spotrebiteľské balenie tabaku musí byť od 1. decembra 2014 označené kontrolnou známkou podľa § 9 a 9b v znení účinnom od 1. októbra 2014.
Do 30. novembra 2014 sa na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku nevzťahuje § 5 ods. 2, § 6 ods. 5, § 9, § 9a, § 9b ods. 8 až 22, § 10 ods. 1, § 41 ods. 1 písm. a) a b) a § 41a ods. 1 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. októbra 2014.
Od 1. októbra 2014 sa na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku vzťahuje § 9b ods. 1 až 5 v znení účinnom od 1. októbra 2014. Objednávať kontrolné známky na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku podľa § 9b ods. 6 a 7 v znení účinnom od 1. októbra 2014 možno od 1. novembra 2014.
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku je od 1. decembra 2014 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno "A". Spotrebiteľské balenie tabaku neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu do 15. februára 2015 a predávať najneskôr do 31. marca 2015. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie tabaku považované za neoznačené.
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v piatej vete, ktoré nepredala do 31. marca 2015, je povinná do 15. apríla 2015 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.".


OZNÁMENIE
Stránkové hodiny PCÚ Bratislava Prístav, Horárska 12, Bratislava
počas vianočných sviatkov (od 23. 12. 2014 do 6. 1. 2015)

 23. 12. 2014 (utorok)  od 7.00 h – do 19.00 h
 24. 12. 2014 (streda)  od 7.00 h – do 19.00 h
 25. 12. 2014 (štvrtok)  voľno
 26. 12. 2014 (piatok)  voľno
 27. 12. 2014 (sobota)  od 7.00 h – do 19.00 h
 28. 12. 2014 (nedeľa)  voľno
 
 29. 12. 2014 (pondelok)  od 7.00 h – do 19.00 h
 30. 12. 2014 (utorok)  od 7.00 h – do 19.00 h
 31. 12. 2014 (streda)  od 7.00 h – do 19.00 h
   1. 1. 2015 (štvrtok)  voľno
   2. 1. 2015 (piatok)  od 7.00 h – do 19.00 h
   3. 1. 2015 (sobota)  od 7.00 h – do 19.00 h
   4. 1. 2015 (nedeľa)  voľno
 
   5. 1. 2015 (pondelok)  od 7.00 h – do 19.00 h
   6. 1. 2015 (utorok)  od 7.00 h – do 19.00 h

Uvádzanie identifikačných údajov do elektronických formulárov

Zoznam čísiel bankových účtov APV ACIS vo formáte IBAN, ktoré sa v zmysle pravidiel SEPA budú používať v bankovom styku od 01.02.2014

Tlačová správa:
Firmy nevyužívajú colné výhody


Zmena AKTUÁLNE: Doručovanie podaní správcovi dane elektronickými prostriedkami od 1.1.2014 pre platiteľov DPH.


Od 15. 07. 2013 sa Pobočka colného úradu Bratislava Miletičova presťahovala do priestorov na rohu ulíc Miletičova a Kvetná (bývalá Tatra banka).
Vchod na PCÚ z ulice Koceľova je zatvorený.
15.07.2013
Úradné hodiny na Pobočke Colného úradu Bratislava Staviteľská – 5265 22.2.2012
Úradné hodiny na Pobočke Colného úradu Bratislava Prístav – 5264 20.2.2012
Dôležitá zmena v označovaní platby dane od 1.1.2012 - Colné riaditeľstvo oznamuje verejnosti, že s účinnosťou od 1. januára 2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú colnému úradu označiť podlľa Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z.z. o spôsobe označovania platby novým číslom účtu, ktorý bude oznámený daňovému subjektu príslušným colným úradom.
Aktuálny OP k 1.2.2012 16.1.2012
Oznámenie o organizačnej zmene k 1.2.2012 - PCÚ Kopčianska 13.1.2012
Oznámenie o organizačnej zmene k 1.9.2011 26.8.2011
Nákupy cez Internet – colné konanie poštových zásielok na PCÚ Bratislava Pošta 17.6.2011
Oznámenie o zmene čísel príjmových účtov pre jednotlivé spotrebné dane 19.4.2011

     
01 02 03
     
04 05 06
     
07 09 12
     
11 10 14
     
15 13 16

www.colnica.sk